Auringonlasku suomaisemassa. Akryyli, v. 2022 Canvas 39×29,5x1,5 cm

Auringonlasku suomaisemassa.
Akryyli, v. 2022, Canvas 39×29,5×1,5 cm

Ikonen Sinikka, Auringonlasku suomaisemassa.
Akryyli, v. 2022, Canvas 39×29,5×1,5 cm