Myrsky. Akryyli, v. 2021, Canvas 30×40×2 cm

Myrsky. Akryyli, v. 2021, Canvas 30×40×2 cm

Ikonen Sinikka, Myrsky. Akryyli, v. 2021, Canvas 30×40×2 cm