Unikkopelto. Akryyli, v. 2020, Canvas 40x20×1,5 cm

Unikkopelto. Akryyli, v. 2020, Canvas 40×20×1,5 cm

Ikonen Sinikka, Unikkopelto. Akryyli, v. 2020, Canvas 40×20×1,5 cm